Ordenances, reglaments i preus públics

Reglaments

Ordenances no fiscals

Ordenances Fiscals

 Enllaç publicació BOP núm. 242 de 21 de desembre de 2021

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/242/2021242010641.pdf

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.pdf)O.F. 01 GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ[ ]408 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.pdf)O.F. 02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES[ ]213 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.pdf)O.F. 03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA[ ]258 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.pdf)O.F. 04 REGULADORA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES[ ]222 kB
Descarregar aquest arxiu (bop 20-4-22 aprovació definitiva.pdf)O.F. 05 REGULADORA IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA[ ]1441 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6.pdf)O.F. 06 REGULADORA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS[ ]190 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7.pdf)O.F. 07 REGULADORA TAXA DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS[ ]206 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8.pdf)ORDENANÇA FISCAL 08 REGULADORA TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, [ ]226 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NUMERO 9.pdf)ORDENANÇA FISCAL 09 REGULADORA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE[ ]212 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10.pdf)ORDENANÇA FISCAL 10 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS[ ]217 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11.pdf)ORDENANÇA FISCAL 11 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES[ ]195 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12.pdf)ORDENANÇA FISCAL 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROF[ ]220 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14.pdf)ORDENANÇA FISCAL 14 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCO[ ]164 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15.pdf)ORDENANÇA FISCAL 15 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJAN[ ]189 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16.pdf)ORDENANÇA FISCAL 16 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATEN[ ]181 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17.pdf)ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOL[ ]142 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19.pdf)ORDENANÇA FISCAL 19 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI [ ]197 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21.pdf)ORDENANÇA FISCAL 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS[ ]193 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22.pdf)ORDENANÇA FISCAL 22 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMEN[ ]148 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23.pdf)ORDENANÇA FISCAL 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS [ ]241 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24.pdf)ORDENANÇA FISCAL 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGU[ ]179 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25.pdf)ORDENANÇA FISCAL 25 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA[ ]159 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26.pdf)ORDENANÇA FISCAL 26 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU D’A[ ]147 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27.pdf)ORDENANÇA FISCAL 27 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MO[ ]154 kB
Descarregar aquest arxiu (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28.pdf)ORDENANÇA FISCAL 28 REGULADORA TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ EN VIA[ ]179 kB

Facebook

Instagram

Twitter