Ordenances i reglaments municipals

Ordenances no fiscals

Ordenances Fiscals 2021 publicades al BOP núm. 249 de 29/12/2020

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (01. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.pdf)01. Ordenança fiscal general de gestíó, inspecció i recaptació[ ]416 kB
Descarregar aquest arxiu (02. Ordenança fiscal reguladora impost sobre béns immobles.pdf)02. Ordenança fiscal reguladora impost sobre béns immobles[ ]214 kB
Descarregar aquest arxiu (03. Ordenança fiscal reguladora  impost vehicles tracció mecànica.pdf)03. Ordenança fiscal reguladora impost vehicles tracció mecànica[ ]247 kB
Descarregar aquest arxiu (04. Ordenança fiscal reguladora impost sobre construccions, instal·lacions i obres.pdf)04. Ordenança fiscal reguladora impost construccions, instal·lacions i obres[ ]216 kB
Descarregar aquest arxiu (05. Ordenança fiscal reguladora impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana.pdf)05. Ordenança fiscal reguladora impost increment valors terrenys naturalesa urba[ ]232 kB
Descarregar aquest arxiu (06. Ordenança fiscal reguladora taxa expedició documents administratius.pdf)06. Ordenança fiscal reguladora taxa expedició documents administratius[ ]181 kB
Descarregar aquest arxiu (07. Ordenança fiscal reguladora taxa tramitació declaracions, comunicacions, llicències i autoritzacions activitats.pdf)07. Ordenança fiscal reguladora taxa tramitació declar., comunic., llicències...[ ]214 kB
Descarregar aquest arxiu (08. Ordenança fiscal reguladora taxa llicències, comunicacions prèvies, instruments planejament i gestió urbanística.pdf)08. Ordenança fiscal reguladora taxa llicències, comunic., planejament...[ ]212 kB
Descarregar aquest arxiu (bop 21-4-21 aprovació definitiva.pdf)09. Ordenança fiscal reguladora servei recollida i tractament de residus[ ]553 kB
Descarregar aquest arxiu (10. Ordenança fiscal reguladora contribucions especials.pdf)10. Ordenança fiscal reguladora contribucions especials[ ]206 kB
Descarregar aquest arxiu (11. Ordenança fiscal reguladora impost sobre activitats econòmiques.pdf)11. Ordenança fiscal regulador impost sobre activitats econòmiques[ ]187 kB
Descarregar aquest arxiu (12. Ordenança fiscal reguladora taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic local.pdf)12. Ordenança fiscal utilització domini públic local[ ]210 kB
Descarregar aquest arxiu (13. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei escorxador.pdf)13. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei escorxador[ ]204 kB
Descarregar aquest arxiu (14. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei escola bressol.pdf)14. Ordenança fiscal reguladora taxa servei escola bressol[ ]184 kB
Descarregar aquest arxiu (15. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis mitjançant utilització instal·lacions municipals.pdf)15. Ordenança fiscal reguladora taxa serveis instal·lacions municipals[ ]227 kB
Descarregar aquest arxiu (16. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis d'atenció a domicili.pdf)16. Ordenança fiscal reguladora taxa servei atenció domicili[ ]187 kB
Descarregar aquest arxiu (17. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei recollida d'animals.pdf)17. Ordenança fiscal reguladora taxa recollida animals[ ]150 kB
Descarregar aquest arxiu (bop 1-6-21 aprovació definitiva.pdf)18. Ordenança fiscal reguladora taxa servei casal[ ]457 kB
Descarregar aquest arxiu (bop 21-4-21 aprovació definitiva ordenança fiscal 19.pdf)19. Ordenança fiscal reguladora taxa servei deixalleria municipal[ ]496 kB
Descarregar aquest arxiu (21. Ordenança fiscal reguladora taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.pdf)21. Ordenança fiscal reguladora taxa retirada vehicles abandonats o estacionats [ ]197 kB
Descarregar aquest arxiu (22. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei cementiri.pdf)22. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei cementiri[ ]154 kB
Descarregar aquest arxiu (23. Ordenança fiscal reguladora taxa entrada vehicles per la vorera i reserves via pública per ús comercial i industrial.pdf)23. Ordenança fiscal reguladora taxa entrada vehicles per vorera i reserva via..[ ]244 kB
Descarregar aquest arxiu (24. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis clavegueram.pdf)24. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis clavegueram[ ]239 kB
Descarregar aquest arxiu (25. Ordenança fiscal reguladora taxa prestació serveis escola municipal de música.pdf)25. Ordenança fiscal reguladora prestació servei escola muncip. música[ ]154 kB
Descarregar aquest arxiu (26. Ordenança fiscal reguladora taxa servei comprovació grau alcohol, estupefaents...obtenció mostres.pdf)26. Ordenança fiscal reguladora taxa servei comprov. grau alcohol, estupefaents.[ ]137 kB
Descarregar aquest arxiu (27. Ordenança fiscal reguladora taxa serveis vigilància i altres per espectacles públics i grans transports.pdf)27. Ordenança fiscal reguladora taxa vigilància i altres per espectacles...[ ]143 kB

Reglaments i Ordenances no definitius (En tràmit d'aprovació)

Sense dades actualment

Facebook

Instagram

Twitter