caenfrdeitptrues

Ordenances i reglaments municipals

Ordenances no fiscals

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús d’autocaravanes.pdf)Ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús d’autocaravanes.pdf[ ]474 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança especial honors i distincions.pdf)Ordenança especial honors i distincions.pdf[ ]298 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació del municipi de Santa Cristina d'Aro.pdf)Ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació del municipi de Santa Cristina d'Aro.pdf[ ]154 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança de simplifiació administrativa per activitats a Santa Cristina d'Aro.pdf)Ordenança de simplifiació administrativa per activitats a Santa Cristina d'Aro.pdf[ ]401 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança especial d'estacionament per a persones amb discapacitat.pdf)Ordenança especial d'estacionament per a persones amb discapacitat.pdf[ ]54 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal d'obres a la via pública.pdf)Ordenança municipal d'obres a la via pública.pdf[ ]98 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal de zones de càrrega i descàrrega per a l'activitat comercial.pdf)Ordenança municipal de zones de càrrega i descàrrega per a l'activitat comercial.pdf[ ]35 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal per a la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres.pdf)Ordenança municipal per a la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres.pdf[ ]1084 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció al terme municipal de Santa Cristina d'Aro.pdf)Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció al terme municipal de Santa Cristina d'Aro.pdf[ ]67 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança per a la tinença d'animals.pdf)Ordenança per a la tinença d'animals.pdf[ ]64 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus municipals a Santa Cristina d'Aro.pdf)Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus municipals a Santa Cristina d'Aro.pdf[ ]128 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Santa Cristina d’Aro.pdf)Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Santa Cristina d’Aro.pdf[ ]277 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança reguladora de l'ús privatiu comercial de la via pública per ocupació temporal.pdf)Ordenança reguladora de l'ús privatiu comercial de la via pública per ocupació temporal.pdf[ ]111 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança Seguretat vial i circulació.pdf)Ordenança Seguretat vial i circulació.pdf[ ]498 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança reguladora de l’atorgament de Llicència Municipal d’obertura d’establiments, de les activitats incloses a l’annex III.pdf)Ordenança reguladora de l’atorgament de Llicència Municipal d’obertura d’establiments, de les activitats incloses a l’annex III.pdf[ ]40 kB
Descarregar aquest arxiu (Ordenança municipal reguladora del servei de taxi del municipi.pdf)Ordenança municipal reguladora del servei de taxi del municipi.pdf[ ]203 kB
Descarregar aquest arxiu (Normes reguladores del registre d'unions civils.pdf)Normes reguladores del registre d'unions civils.pdf[ ]20 kB

Ordenances Fiscals

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (1401 annex 2020 ordenança 14 reguladora d la prestacio del servei d'escola bressol.pdf)1401 annex 2020 ordenança 14 reguladora d la prestacio del servei d'escola bressol.pdf[ ]482 kB
Descarregar aquest arxiu (02. ORDENANÇA reguladora de l'Impost de bens immobles.pdf)02. ORDENANÇA reguladora de l'Impost de bens immobles.pdf[ ]106 kB
Descarregar aquest arxiu (03. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf)03. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf[ ]149 kB
Descarregar aquest arxiu (09. ORDENANÇA reguladora de la taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf)09. ORDENANÇA reguladora de la taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf[ ]143 kB
Descarregar aquest arxiu (11. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.pdf)11. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.pdf[ ]140 kB
Descarregar aquest arxiu (23. ORDENANÇA reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres per a ús comercial.pdf)23. ORDENANÇA reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres per a ús comercial.pdf[ ]153 kB
Descarregar aquest arxiu (01. ORDENANÇA reguladora de la Gestió, inspecció i recaptació.pdf)01. ORDENANÇA reguladora de la Gestió, inspecció i recaptació.pdf[ ]215 kB
Descarregar aquest arxiu (04. ORDENANÇA, reguladora de l'impost de construccions, instal.lacions i obres.pdf)04. ORDENANÇA, reguladora de l'impost de construccions, instal.lacions i obres.pdf[ ]130 kB
Descarregar aquest arxiu (05. ORDENANÇA, reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.pdf)05. ORDENANÇA, reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.pdf[ ]133 kB
Descarregar aquest arxiu (06. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.pdf)06. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.pdf[ ]85 kB
Descarregar aquest arxiu (07. ORDENANÇA, reguladora taxa tramitació declaracions, comunicacions i llicències ambientals.pdf)07. ORDENANÇA, reguladora taxa tramitació declaracions, comunicacions i llicències ambientals.pdf[ ]98 kB
Descarregar aquest arxiu (08. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per llicències, comunicacions prèvies instruments de planejament.pdf)08. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per llicències, comunicacions prèvies instruments de planejament.pdf[ ]115 kB
Descarregar aquest arxiu (10. ORDENANÇA, reguladora de contrib.especials taxa servei recollida i tractam.residus.pdf)10. ORDENANÇA, reguladora de contrib.especials taxa servei recollida i tractam.residus.pdf[ ]107 kB
Descarregar aquest arxiu (12. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la utilització o aprofitament especial de domini públic.pdf)12. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la utilització o aprofitament especial de domini públic.pdf[ ]88 kB
Descarregar aquest arxiu (13. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escorxador.pdf)13. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escorxador.pdf[ ]73 kB
Descarregar aquest arxiu (14. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.pdf)14. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.pdf[ ]116 kB
Descarregar aquest arxiu (15. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la perstació dels serveis d'instal.lacions municipals.pdf)15. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la perstació dels serveis d'instal.lacions municipals.pdf[ ]120 kB
Descarregar aquest arxiu (16. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de treballadora familiar.pdf)16. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de treballadora familiar.pdf[ ]68 kB
Descarregar aquest arxiu (17. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals.pdf)17. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals.pdf[ ]90 kB
Descarregar aquest arxiu (18. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal.pdf)18. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal.pdf[ ]96 kB
Descarregar aquest arxiu (19. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de deixalleria municipal.pdf)19. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de deixalleria municipal.pdf[ ]90 kB
Descarregar aquest arxiu (21. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats a la via pública.pdf)21. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats a la via pública.pdf[ ]79 kB
Descarregar aquest arxiu (22. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementiri.pdf)22. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementiri.pdf[ ]71 kB
Descarregar aquest arxiu (24. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram.pdf)24. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram.pdf[ ]86 kB
Descarregar aquest arxiu (25. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola municipal de música.pdf)25. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola municipal de música.pdf[ ]80 kB
Descarregar aquest arxiu (26. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació de comprovació grau alcohol, estupefaents, etc..pdf)26. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació de comprovació grau alcohol, estupefaents, etc..pdf[ ]74 kB
Descarregar aquest arxiu (27. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de vigilància per espectacles públics.pdf)27. ORDENANÇA, reguladora de la taxa per la prestació del servei de vigilància per espectacles públics.pdf[ ]80 kB

Reglaments i Ordenances no definitius (En tràmit d'aprovació)

Sense dades actualment

Twitter

Facebook Ajuntament